Skupštini je predsjedavao predsjednik Skupštine, g. Milenko Bandur. Sudjelovalo je 40 predstavnika društava. Razmatrano je izvješće o radu u protekloj godini i usvojen plan rada za 2013. godinu. Poseban naglasak je na provedbi slijedećih programa:

-Stalnog ažuriranja adresara društava i manifestacija, radi boljeg protoka informacija i lakšeg organiziranja programa. Određeni su rokovi za izdavanje i distribuiranje elektronske verzije, te –ukoliko uspijemo pribaviti sredstva- i tiskanje i ovih materijala, za kojima postoji trajni interes šire zajednice. Ovaj projekt vodi Društvo za DTKB (Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine), na čelu s g. Tonijem Marićem.

-Poboljšanju programa županijskih i Centralne smotre folklora, te ažurnijim protokom informacija između društava-nositelja ovih manifestacija i centralnog ureda UHAKUD u BiH, upravo radi promocije i arhiviranja građe o svim manifestacijama.

-Nastavak aktivnosti na trajnom ažuriranju informacija na web-stranicama UHAKUD u BiH. Voditelj ovog projekta je g. Vjekoslav Pavković.

-Za održavanje projekta „Međunarodna ženska likovna kolonija tradicijskih umjetnosti Bila“ zaduženi su Anka Raič, predsjednica udruge i g. Branko Ivanković-Mito, predsjednik Likovne sekcije UHAKUD u BiH, ujedno domaćin ovog projekta u svojoj galeriji ArtMit.

-Najvećim i najvrjednijim projektom ocijenjen je „Seminar folklora Hrvata BiH“. Ovaj projekt pokrenuo je Organizacijski odbor seminara, tim mladih na čelu s predsjednikom OO Seminara i ujedno tajnikom udruge, g. Vedranom Vidovićem. Ostali članovi OO Seminara su: tajnica Vanja Aničić, rizničar Josip Biokšić, te povjerenici za pojedine aktivnosti, među kojima spominjemo najaktivnije: Ana Češkić, Zdenko Damjanović i Toni Marić.  Voditelj nastavnog programa seminara je g. Miroslav Šilić. Prvi je seminar obrađivao područje Zapadne Hercegovine, a plan je da Seminar 2013. obradi Posavinu. Predavači su profesori sa sveučilišta Mostar, Zadar i Sarajevo te iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu, a prezentatori su poznavatelji lokalne tradicije, nositelji i prenositelji koji godinama rade sa društvima i stručnjacima u ovom području. Na prvom je seminaru bilo 65 polaznika uglavnom mladih iz BiH, zatim iz Hrvatske, Njemačke, Austrije i Švicarske- djeca naših iseljenika. Prvi je seminar financiran isključivo sredstvima udruge, kroz kotizacije i sredstva prikupljena na zabavama koje su u tu svrhu organizirane u Mostaru i Širokom Brijegu. Posebnu zahvalu dugujemo mostarskom Sveučilištu koje je ustupilo prostore za rad, predavanja i vježbe kao i večernje zabave besplatno, te kampus koji je za minimalnu naknadu prihvatio na smještaj i hranu polaznike i profesore izvan Mostara. 

OO Seminara je priredio i duhovnu obnovu za folkloraše, koja će se održati u Kući mira u Međugorju početkom travnja 2013.

Svi su sudionici istakli problem financiranja, neuređenog sustava podrške kulturnom amaterizmu u BiH, koji društvima ne pruža gotovo nikakvu financijsku potporu iz proračunskih sredstava na svim nivoima vlasti, a ako se i dogodi da poneka aplikacija na javne natječaje uspije, ta su sredstva nesigurna i nedovoljna. Dobar program i dobro napisana aplikacija nisu nikakva garancija za uspjeh u javnom natječaju premda su ciljevi i zadaće udruge i programa u cijelosti kompatibilne sa onim iz natječaja. Skupština je raspravljala i o educiranju članova društava za pisanje aplikacija kao i o aktivnostima na poticanju suradnje između tijela vlasti u BiH i udruga radi stvaranja partnerskog odnosa i veće sigurnosti nositelja aktivnosti na terenu. Istaknuta je potreba oslanjanja na svoje snage, kroz uredno plaćanje članarine i druge aktivnosti kao što su zabave kakve je organizirao OO Seminara radi prikupljanja sredstava za pokretanje projekta.   

Izvješće za web-stranice Udruge priredila i odobrila:

Anka Raič, predsjednica